TET 1 Exam Papers


TET 2 Exam Papers


HTAT Exam Papers


શિક્ષક સજ્જતા મટીરીયલ


SRG Exam Papers


શિક્ષક માટે વહીવટી બુક ડાઉનલોડ કરો.


પ્રજ્ઞા અભિગમ પ્રશ્ન જવાબ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો


નવી શિક્ષણનીતિ સંક્ષિપ્ત માહિતી અહીંથી વાંચો


ગુણોત્સવ 2.0 વિશે અહીંથી વાંચો


નવી શિક્ષણ નીતિ PDF અહીંથી વાંચો 


ધોરણ વાઇઝ અધ્યયન નિષ્પતી ફાઇલ


SCE માર્ગદર્શન બૂક Download કરવા અહીં ક્લિક કરો.


HTAT મોડ્યુલ અહીથી વાંચો


અત્યાર સુધી લેવાયેલ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્રો


ભાષાદીપ બુક અહીંથી વાંચો


ધોરણ 1 અને 2 માટે શિક્ષક આવૃત્તિ અહીંથી વાંચો


શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ સાહિત્ય


રાષ્‍ટ્રીય અભ્‍યાસક્રમની રૂપરેખા – NCF 2005


RTE-2009 ફાઇલ


RTE-2012 ફાઇલ


મુંબઈ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધારો 1947 


ભણ્યા વગરનું ભણતર ફાઇલ


NISHTHA બૂક


ગુજરાતી, પ્રજ્ઞા, ગણિત, સા.વિ., અંગ્રેજી, હિન્દી, સંસ્કૃત, પર્યાવરણ વગેરે વિષયનું વિષયવસ્તુ 4000 પ્રશ્નો


ગુજરાતી, પ્રજ્ઞા, ગણિત, સા.વિ., અંગ્રેજી, હિન્દી, સંસ્કૃત, પર્યાવરણ વગેરે વિષયનું વિષયવસ્તુ 2000 પ્રશ્નોશૈક્ષણિક મનિવિજ્ઞાન અંગે મહત્વના પ્રશ્ન જવાબ ICE ACADEMY


Mega Materials For Std 1 to 5 Created By Mr Hiren Patel


શૈક્ષણિક અભિયોગ્યતા અગત્યના પ્રશ્ન જવાબ


પ્રજ્ઞા અભિગમ ના મહત્વના 70 પ્રશ્નો


ગુણોત્સવ 2.0 નવા વર્ઝન મહત્વના પ્રશ્નો


Download TAT 1/2 Psychology Material Here 


Download Study Material Manovigyan Book Here 


શિક્ષક સજ્જતા વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો અને જવાબ વાળી Pdf ફાઈલ


Download GCERT SCE BOOK PDF


શિક્ષણજગત 3200 સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નોની PDF